clase_bcn_EINA

[CAT]
El passat 4 de juliol es van entregar els Premis LAUS 2013  on la nova imatge corporativa d’EINA, dissenyada per Clase bcn va ser guardonada amb un Grand Laus a la categoria d’Identitat corporativa mitjana i gran empresa.
El catàleg de l’exposició “Quatre lletres: Eina!”, també projecte de Clase bcn, va guanyar un Laus d’or a la categoria de publicació corporativa, catàleg, memòria, house-organ.

La nova identitat gràfica d’Eina respon a una voluntat de desenvolupar la seva comunicació dins de les funcions pròpies d’un centre universitari, i això inclou la necessitat de promoure formes dinàmiques i avançades de llenguatge visual per a un centre de disseny. Eina, reconeguda per la seva labor formativa, treballa també per a donar més visibilitat a les seves tasques de transferència i comunicació amb la societat, per a establir un espai de reflexió i debat sobre el disseny i l’art contemporanis, i per a desenvolupar la recerca i la producció cultural. La idea és posar al servei de la comunicació un seguit de nous recursos gràfics que expressin la intensitat, la qualitat i la varietat de les activitats i produccions que el centre genera. En aquest sentit s’ha defugit de les solucions més estandaritzades de la identitat corporativa, atès que allò que vol aquest projecte d’identitat gràfica és posar l’èmfasi en el caràcter eminentment cultural i independent d’Eina. Aquesta ha estat la premissa que ha guiat el projecte i que l’estudi de disseny Clase bcn ha fet seva.

[CAST]
El pasado 4 de julio se entregaron los Premios LAUS 2013 donde la nueva imagen corporativa de EINA, diseñada para Clase bcn fue galardonada con un Grand Laus en la categoría de Identidad corporativa mediana y gran empresa.
El catálogo de la exposición “Cuatro letras: Eina!“, También proyecto de Clase bcn, ganó un Laus de oro en la categoría de publicación corporativa, catálogo, memoria, house-organ.

La nueva identidad gráfica de EINA responde a una voluntad de desarrollar su comunicación dentro de las funciones propias de un centro universitario, y esto incluye la necesidad de promover formas dinámicas y avanzadas de lenguaje visual para un centro de diseño. EINA, reconocida por su labor formativa, trabaja también para dar más visibilidad a sus tareas de transferencia y comunicación con la sociedad, para establecer un espacio de reflexión y debate sobre el diseño y el arte contemporáneos, y para desarrollar la investigación y la producción cultural. La idea es poner al servicio de la comunicación una serie de nuevos recursos gráficos que expresen la intensidad, la calidad y la variedad de las actividades y producciones que el centro genera. En este sentido se ha rehuido de las soluciones más estandarizadas de la identidad corporativa, dado que lo que quiere este proyecto de identidad gráfica es poner el énfasis en el carácter eminentemente cultural e independiente de EINA. Esta ha sido la premisa que ha guiado el proyecto y que el estudio de diseño Clase bcn ha hecho suya.

[ENG]
Last 4 July saw the awarding of the LAUS 2013 Prizes where the new EINA corporate image, designed by Clase bcn, was awarded a Grand Laus in the Medium- and Large-Company Corporate Identity category.
The exhibition catalogue “Quatre lletres: Eina!” [Four Letters: Eina!], also a Clase bcn project, won a Laus d’Or in the category of corporate publication, catalogue, report, house-organ.

The new graphic identity of Eina is in response to a desire to develop its communication within the roles of a university school, and this includes the need to promote dynamic and advanced forms of visual language for a design centre. Recognised for its teaching work, Eina also works to provide greater visibility to its tasks of transfer and communication with society, to establish a space for reflection and debate on contemporary design and art, and to engage in research and cultural production. The idea is to offer communication a series of new graphic resources that express the intensity, the quality and the variety of the activities and productions that the centre generates. In this sense, we have moved away from the more standardised solutions of corporate identity as the aim of this graphic identity project is to emphasise the eminently cultural and independent nature of Eina. This was the premise that guided the project and that the clase bcn design studio made its own.