master_oficial_EINA_2013

[CAT]

Master Oficial EEES: Master Universitari de Recerca en Art i Disseny
Del 4 de novembre de 2013 al 30 de juny de 2014
60c
Coordinador: Gerard Vilar

L’expressió “Recerca en Art i Disseny” té un doble significat. Per una banda, vol dir estudi teòric dels fenòmens artístics i dels relacionats amb el disseny. Aquest sentit apunta a la teoria i crítica de l’art i el disseny. D’altra banda, té un sentit literal, és a dir, que l’art i el disseny poden ser formes de recerca d’aspectes del món i que produeixen coneixement de diversos tipus, tant en el procés de creació com en el resultat. Això apunta a canvis culturals profunds que tenen a veure amb el major pes de la cultura visual i estètica enfront de la cultura escrita, de manera que les generacions joves i futures dependran més i més d’aquestes altres formes de coneixement enfront de les purament discursives. Els estudis que es proposen persegueixen l’actualització dels programes formatius en resposta a aquests canvis culturals de gran calat.

Més informació, aquí

 

[CAST]

Master Oficial EEES: Master Universitario de Investigación en Arte y Diseño
Del 4 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014
60c
Coordinador: Gerard Vilar

La expresión “Investigación en Arte y Diseño” tiene un doble significado. Por una lado, quiere decir estudio teórico de los fenómenos artísticos y de los relacionados con el diseño. Este sentido apunta a la teoría y crítica del arte y el diseño. Por otro lado, tiene un sentido literal, esto es, que el arte y el diseño pueden ser formas de investigación de aspectos del mundo y que producen conocimiento de varios tipos, tanto en el proceso de creación como en el resultado del mismo. Esto apunta a cambios culturales profundos que tiene que ver con el mayor peso de la cultura visual y estética frente a la cultura escrita, de modo que las generaciones jóvenes y futuras dependerán más y más de estas otras formas de conocimiento frente a las puramente discursivas. Los estudios que se proponen persiguen la actualización de los programas formativos en respuesta a estos cambios culturales de gran calado.

Más información, aquí

 

[ENG]

EHEA Official Master’s: University Master’s in Research in Art and Design
4 November 2013 to 30 June 2014
60c
Coordinator: Gerard Vilar

The expression “Research in Art and Design” has a double meaning. On the one hand, it means the theoretical study of artistic phenomena and those associated with design. This meaning leads to the theory and critique of art and design. On the other, it has a literal meaning in that art and design can be forms of research into aspects of the world that produce different types of knowledge, both in the creation process and in the result. This points to profound cultural changes related more closely to visual and aesthetic culture rather than written culture, so much so that young and future generations will depend increasingly on these types of knowledge as opposed to the purely discursive ones. The aim of the course is to update training programmes in response to these highly important cultural changes.

+ info