Jaime Serra Premi Graffica

[CAT]
Jaime Serra, professor del Màster en Tipografia Avançada d’EINA, guanya el premi Gràffica 2013. Les seves infografies en prensa destaquen, tal com indica la revista, per la seva “capacitat didàctica (…) sense deixar de banda el component artístic i estètic.”
Podeu llegir l’entrevista que li va fer Graffica.

[CAST]
Jaime Serra, profesor del Master en Tipografía Avanzada de EINA, gana el premio Gràffica 2013. Sus infografías en prensa destacan, tal como indica la revista, por su “capacidad didáctica (…) sin dejar de lado el componente artístico y estético.”
Podeis leer la entrevista que le hizo Graffica.

[ENG]
Jaime Serra, teacher on the EINA Master’s in Advanced Typography, has won the Gràffica 2013 prize. As the magazine states, his computer graphics in the press are outstanding for their “educational capacity (…) without forgetting the artistic and aesthetic component”. You can read the interview with him by Graffica here.