Archives for category: Recerca

[CAT]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (Núm. 53, 2013) ha publicat l’article ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ de Pere Farrando, professor al Màster en Tipografia avançada d’EINA.
Podeu llegir l’article (PDF) aquí.

Article 'Josep M. Pujol i la composició del text' de Pere Farrando

[CAST]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (N º 53, 2013) ha publicado el artículo ‘Josep M. Pujol i la composició del text‘ de Pere Farrando, profesor en el Master en Tipografía avanzada de EINA.
Podeis leer el artículo (PDF) aquí.

[ENG]
The “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” journal (No. 53, 2013 http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/issue/view/20345 ) has published the article entitled ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ by Pere Farrando, teacher on the EINA Master’s in Advanced Typography.
You can read the article (PDF) here.

[CAT]
El passat 20 de novembre, dins l’assignatura Tècniques d’estampació es va rebre la visita de l’exestudiant d’EINA i professora del Màster en Tipografia Avançada i del curs de Tipografia manual Arcàngela Regis, on va presentar aspectes plàstic i tècnics del seu darrer projecte de recerca.

[CAST]
El pasado 20 de noviembre, dentro de la asignatura Técnicas de estampación se recibió la visita de la ex estudiante de EINA y profesora del Master en Tipografía Avanzada y del curso de Tipografía manual Arcàngela Regis, donde presentó aspectos plásticos y técnicos de su último proyecto de investigación.

[ENG]
On 20 November, as part of the Stamping Techniques subject, former EINA student and teacher on the Master’s in Advanced Typography and on the Manual Typography course Arcàngela Regis paid a visit to present plastic and technical aspects of her latest research project.

[CAT]
Ja és disponible a la biblioteca el número 17 de la revista de recerca de disseny Taller Servicio 24 Horas en el que les professores Anna Pujadas i Tània Costa han publicat un article conjunt. La revista és editada per el Departamento de Investigación y Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana de Mèxico i impulsada per el Grup de Recerca Análisis y Prospectiva del Diseño.

El text publicat es titula Improvisación, indeterminación y aleatoriedad en el diseño i les autores ens avancen part del contingut: “Els processos d’intervenció de l’atzar i la aleatorietat en el disseny condueixen a un desplaçament del rol de l’usuari, des de la idea inicial de receptor fins a l’actual d’interactor. Però la intervenció de l’usuari en la producció del disseny no només implica una irrupció física en el procés com a co-autor, sinó també, i potser més important, la inoculació d’una mirada crítica, “altra”, en el producte concebut per el dissenyador. L’atzar i l’aleatorietat son emprats, d’aquesta manera, com a dispositius crítics que constitueixen l’objecte de disseny, tant en el seu vessant formal com en el vessant conceptual i de contingut”.

Revista taller servicio 24 horas

[CAST]
Ya está disponible en la biblioteca el número 17 de la revista de investigación de diseño Taller Servicio 24 Horas en el que las profesoras Anna Pujadas y Tània Costa han publicado un artículo conjunto. La revista está editada por el Departamento de Investigación y Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana de México e impulsada por el Grupo de Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño.

El texto se titula Improvisación, indeterminación y aleatoriedad en el diseño y las autoras nos avanzan parte del contenido: “Los procesos de intervención del azar y la aleatoriedad en el diseño conducen a un desplazamiento del rol del usuario, desde la idea inicial de receptor hasta la actual de interactor. Pero, la intervención del usuario en la producción del diseño no sólo implica una irrupción física en el proceso como co-autor, sino, y tal vez más importante, la inoculación de una mirada crítica “otra” en el producto concebido por el diseñador. El azar y la aleatoriedad son empleados, de esta manera, como dispositivos críticos que constituyen el objeto de diseño tanto en su vertiente formal como conceptual y de contenido”.

[ENG]
Issue 17 of the design research journal, Taller Servicio 24 Horas, in which teachers Anna Pujadas and Tània Costa have published a joint article, is now available in the library The journal is published by the Research and Knowledge Department of the Metropolitan Autonomous University of Mexico and promoted by the Design Analysis and Prospective Research Group.

The text published is entitled Improvisación, indeterminación y aleatoriedad en el diseño [Improvisation, Indetermination and Randomness in Design] and the authors have told us a little of its content: “The processes of intervention of chance and randomness in design lead to a displacement of the role of the user, from the initial idea of receiver to the present one of interactor. However, the intervention of the user on the production of the design does not only entail a physical emergence into the process as co-author but also, and perhaps more importantly, the inoculation of a critical look, “another”, on the product conceived by the designer. Chance and randomness are used this way as critical devices that constitute the design object, both in its formal aspect and in the conceptual and content aspect.”

[CAT]
Podeu escoltar, aquí, la lliçó inaugural de Marina Garcés ”Sense curs”, corresponent a la inauguració del curs acadèmic 2013-14 d’EINA.

[CAST]
Podeis escuchar, aquí, la conferencia inaugural de Marina Garcés ”Sense curs”, correspondiente a la inauguración del curso académico 2013-14 de EINA.

[ENG]
You can listen here, the inaugural conference ”Sense curs” by Marina Garcés , to the opening of the academic year 2013-14 at EINA.

inauguracio_curs_EINA_1314

[CAT]
Dijous 12 de setembre
12h a la Sala d’Actes d’EINA

Lliçó inaugural:
”Sense curs”
a càrrec de Marina Garcés
Professora de filosofia a la Universidad de Zaragoza

Com començar el curs quan la realitat sembla haver perdut completament el seu curs? Actualment, normalitat i excepcionalitat es confonen i l’horitzó de les expectatives, fins i tot d’aquelles més bàsiques, que són les de la continuïtat, s’han esfondrat. En aquest estat de crisi, irromp amb força la pregunta pel sentit: per què aprendre? Per què ensenyar? Les narracions que sostenien el sentit de les pràctiques educatives s’ha trencat. No apunten enlloc. Per això, en els marcs institucionals triomfen les propostes estandaritzades y competitives. Triomfen la repetició de clichés i el cinisme. Però també per això emergeixen cada cop amb més força les apostes per experimentar amb nous marcs, nous formats i altres formes de relació amb l’aprenentatge. En aquests contextos, la pregunta pel sentit es transforma en la pregunta pel valor: quin valor té ensenyar? Què té valor del que aprenc? S’obre així la possibilitat de reprendre la potència emancipadora i compromesa de l’educació, que no és la d’ampliar les nostres competències i coneixements sinó la de fer possibles altres maneres d’apreciar la realitat. Aprendre és reaprendre a veure el món. Educar-nos és fer-nos més capaços de donar-li i de donar-nos valor lliurement. En l’educació, formal o no, es juga avui la possibilitat de redefinir el sentit de la riquesa.

marina_garces

Marina Garcés (Barcelona, 1973) és professora titular de filosofia a la Universidad de Zaragoza. Intermitentment col·labora també amb UOC i amb altres universitats locals i internacionals. A més, és membre de la Càtedra de Filosofia contemporània de la UB. És autora dels llibres Un mundo común (2013) i En las prisiones de lo posible (2002) així com de numeroses publicacions col·lectives, des de la revista ja desapareguda Archipiélago fins a la seva col·laboració mensual actual amb la revista cultural Nativa, o la recentment estrenada La maleta de Portbou. En el darrer any, també ha col·laborat amb el programa de televisió del C33 “Amb filosofia”. Els seus treballs es desenvolupen en la cruïlla del pensament polític i estètic contemporani. Per això, molta de la seva activitat pública s’ha desenvolupat en col·laboració amb institucions com el CCCB, el MACBA, o la UNIA-Arte y pensamiento (Sevilla), entre d’altres. Des de 2002 impulsa i coordina les activitats i publicacions del projecte col·lectiu Espai en Blanc, dedicat al pensament crític i experimental. En tots els àmbits, ja siguin acadèmics o culturals, instituïts o experimentals, el seu treball té a veure amb el pensament com un compromís, concret i situat, amb un món comú. Per això hi són centrals totes aquelles pràctiques socials que posen en un primer terme l’exigència d’autonomia i de cooperació.

[CAST]
Jueves 12 de septiembre
12h en la Sala de Actos de EINA

Conferencia inaugural:
”Sense curs”
a cargo de Marina Garcés

¿Cómo empezar el curso cuando la realidad parece haber perdido completamente su curso? Actualmente, normalidad y excepcionalidad se confunden y el horizonte de las expectativas, incluso de aquellas más básicas, que son las de la continuidad, se han derrumbado. En este estado de crisis, irrumpe con fuerza la pregunta por el sentido: ¿por qué aprender? ¿Por qué enseñar? Las narraciones que sostenían el sentido de las prácticas educativas se han roto. No apuntan a ninguna parte. Por ello, en los marcos institucionales triunfan las propuestas estandarizadas y competitivas. Triunfan la repetición de clichés y el cinismo. Pero también, por ese motivo, emergen cada vez con más fuerza las apuestas para experimentar con nuevos marcos, nuevos formatos y otras formas de relación con el aprendizaje. En estos contextos, la pregunta por el sentido se transforma en la pregunta por el valor: ¿Qué valor tiene enseñar? ¿Qué valor tiene lo que aprendo? Se abre así la posibilidad de retomar la potencia emancipadora y comprometida de la educación, que no es la de ampliar nuestras competencias y conocimientos sino la de hacer posibles otras maneras de apreciar la realidad. Aprender es reaprender a ver el mundo. Educarnos es hacernos más capaces de darle y de darnos valor libremente. En la educación, formal o no, se juega hoy la posibilidad de redefinir el sentido de la riqueza.

Un_mundo_comun_marina_garces

Marina Garcés (Barcelona, 1973) es profesora titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Intermitentemente colabora también con UOC y con otras universidades locales e internacionales. Además, es miembro de la Cátedra de Filosofía contemporánea de la UB. Es autora de los libros Un mundo común (2013) y En las prisiones de lo posible (2002) así como de numerosas publicaciones colectivas, desde la revista ya desaparecida Archipiélago hasta su colaboración mensual actual con la revista cultural Nativa, o la recién estrenada La maleta de Portbou. En el último año, también ha colaborado con el programa de televisión del C33 “Amb filosofia”. Sus trabajos se desarrollan en el cruce del pensamiento político y estético contemporáneo. Por eso, mucha de su actividad pública se ha desarrollado en colaboración con instituciones como el CCCB, el MACB, o la UNIA-Arte y pensamiento (Sevilla), entre otros. Desde 2002 impulsa y coordina las actividades y publicaciones del proyecto colectivo Espai en Blanc, dedicado al pensamiento crítico y experimental. En todos los ámbitos, ya sean académicos o culturales, instituidos o experimentales, su trabajo tiene que ver con el pensamiento como un compromiso, concreto y situado, con un mundo común. Por eso son centrales todas aquellas prácticas sociales que ponen en un primer término la exigencia de autonomía y de cooperación.

[ENG]
12/09/2013
12h at EINA’s hall
Inaugural Conference:
”Sense curs”
by Marina Garcés

How do we start the course when reality seems to have gone completely off course? Normality and exceptionality have become confused and the horizon of expectations, even the most basic ones, namely continuity, have been levelled. In this crisis situation, the inevitable question of meaning rears its head: why learn? Why teach? Narratives supporting education practices have been broken. They lead nowhere. Therefore, standardised and competitive proposals dominate within institutional frameworks. The repetition of clichés and cynicism have the upper hand. This is why the desire to experiment with new frameworks, new formats and other ways of connecting with learning are emerging ever more forcefully. In these contexts, the question of meaning becomes the question of value: what value has teaching? What is the value of what I’m learning? This leads to the possibility of regaining the emancipatory power and commitment of education, which is not expanding our skills and knowledge, but making other ways of appreciating reality possible. Learning means relearning how to view the world. Educating ourselves means making ourselves more able to place value on it and ourselves freely. Education, be it formal or informal, has the possibility of redefining the meaning of wealth.

Marina Garcés (Barcelona, 1973) is a Tenured Lecturer in Philosophy at the University of Zaragoza. She also collaborates from time to time with the UOC and other local and international universities. She is also a member of the contemporary Philosophy Chair at the UB. She is the author of Un mundo común (2013) and En las prisiones de lo posible (2002), as well as numerous collective publications, ranging from the discontinued Archipiélago journal to her current monthly collaboration with the Nativa culture journal, and the newly-launched La maleta de Portbou. Last year, she also collaborated with the C33 TV programme “Amb filosofia”. Her work takes place at the junction of political thought and contemporary aesthetics. Consequently, much of her public work has been undertaken in collaboration with institutions, such as the CCCB, MACBA and the UNIA-Arte y Pensamiento (Seville), to name but a few. Since 2002, she has promoted and coordinated the activities and publications of the Espai en Blanc collective project, dedicated to critical and experimental thought. In every field, be it academic or cultural, institutional or experimental, her work focuses on thought as a specific and established commitment to a common world. This is why all social practices that highlight the need for autonomy and cooperation are key.

bullipedia_Master_EINA_01

[CAT]
Els alumnes del Màster Recerca en Art i Disseny col·laboraran en el projecte BulliPèdia amb Ferran Adrià

La BulliPèdia és un projecte enciclopèdic col·laboratiu de caire acadèmic que s’engloba dins dels objectius de elBulliFoundation. Pretén ser un dispositiu per a la creativitat culinària i per a la creativitat en general. Els alumnes del Màster en Recerca en Art i Disseny d’EINA (UAB) podran participar activament en les seccions específiques de ‘Procés creatiu’ i ‘Estètica, art i cuina’ en cursar els mòduls de Pensament contemporani i d’Investigació Artística II.
El contingut d’aquests mòduls ha estat dissenyat i comptarà amb la presència de Ferran Adrià i membres de l’equip de elBulliFoundation. Tenen l’objectiu de generar Treballs de final de màster i, més endavant, Tesis doctorals al voltant de la temàtica innovadora del gustatory aesthetics, la creativitat i la vinculació entre arts, disseny i cuina.
El Màster en Recerca en Art i Disseny, és un màster oficial adaptat a l’Espai Europeu d’Estudis Superiros (EEES).
Més informació sobre el màster al seu web o per email

bullipedia_Master_EINA_03

[CAST]
Los alumnos del Máster Investigación en Arte y Diseño colaborarán en el proyecto BulliPèdia con Ferran Adrià.
La Bullipedia es un proyecto enciclopédico colaborativo de tipo académico que se engloba dentro de los objetivos de elBulliFoundation. Pretende ser un dispositivo para la creatividad culinaria y para la creatividad en general. Los alumnos del Máster en Investigación en Arte y Diseño de EINA (UAB) podrán participar activamente en las secciones específicas de ‘Proceso creativo’ y ‘Estética, arte y cocina’ en cursar los módulos de Pensamiento contemporáneo y de Investigación Artística II .
El contenido de estos módulo ha sido diseñado y contará con la presencia de Ferran Adrià y de miembros del equipo de elBulliFoundation. Tienen el objetivo de generar Trabajos de final de máster y, más adelante, Tesis doctorales alrededor de la temática innovadora del gustatory aesthetics, la creatividad y la vinculación entre artes, diseño y cocina.
El Máster en Investigación en Arte y Diseño, es un máster oficial adpatado al Espacio Europeo de Estudios Superiores (EEES).
Más información sobre el Master en la web o por email

[ENG]
Master’s in Research in Art and Design students will collaborate in the BulliPèdia project with Ferran Adrià
The Bullipedia is a collaborative academic encyclopedia project included within the objectives of elBulliFoundation. It is intended to be a device for culinary creativity and creativity in general. Students of EINA’s Master’s degree in Research in Art and Design (UAB) will participate actively in the specific sections of ‘creative process’ and ‘Aesthetics, art and cuisine’ in the framework of Contemporary Thought and Art Research II modules.
The content of these modules has been designed and will be attended by Ferran Adrià and members of elBulliFoundation team. Their goal is to generate final master work and, later, Thesis themed around the innovative subject gustatory aesthetics, creativity and the relationship between art, design and cuisine.
The Master’s in Research in Art and Design, is an official master adapted to the European Higher Education Area (EHEA).
More information about the Master on the web or by email

materia_prima_lisboa

[CAT]
Enric Mas, professor de SerigrafiaTècniques d’EstampacióColor i Volum a EINA, va presentar aquest mes de juliol la comunicació El llibre d’artista com a vehicle i contenidor d’experiències d’aprenentatge, al Congreso Matéria-Prima’13, a Lisboa, on va parlar de l’experiència desenvolupada els últims tres anys amb diferents centres educatius de Barcelona, dins del programa El comerç i les escoles, promogut per la Direcció de Comerç i Consum i per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. La comunicació va pretendre desvetllar la utilitat del llibre d’artista com a artefacte capaç de generar, contenir, fixar i difondre coneixements i experiències en l’àmbit educatiu.

[CAST]
Enric Mas, profesor de Serigrafía, Técnicas de Estampación y Color y Volúmen en EINA, presentó este mes de julio la comunicación El libro de artista como vehículo y contenedor de experiencias de aprendizaje, en el Congreso Matéria-Prima’13 , en Lisboa,  donde habló de la experiencia desarrollada los últimos tres años con distintos centros educativos de Barcelona, dentro del programa El comerç i les escoles, promovido por la Direcció de Comerç i Consum y por el Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. La comunicación pretendió desvelar la utilidad del libro de artista como artefacto capaz de generar, contener, fijar y difundir conocimientos y experiencias en el ámbito educativo.

[ENG]
Enric Mas, teacher of Silk-Screen Printing, Stamping Techniques and Colour and Volume at EINA, presented the paper entitled The artist’s book as a vehicle and container of learning experiences, in July at the Congreso Matéria-Prima’13 in Lisbon,  where he spoke about the experience conducted over the last three years with different schools in Barcelona as part of the Trade and Schools programme promoted by the Department of Trade and Consumerism and the Municipal Institute of Education at Barcelona City Council. The aim of the paper was to reveal how the artist’s book is used as an artefact for generating, containing, establishing and disseminating knowledge and experiences in the field of education.

[CAT]
El passat divendres 12 de juliol es va celebrar a EINA la jornada Disseny i Producció Local, organitzada per Papel y Pixel.
Les xerrades van córrer a càrrec d’Alfredo Gil Larrínaga, Dolors Soriano, Javier González, Martí Ferré, Tània Costa, Mikel Estenaga, Pau Llop, Joseba Attard, Gorka Barruetabeña, Gotzon Garaizabal, Graf!k, David Lorente, Tomoko Sakamoto i els estudiants d’EINA Virginia Garcia i Felipe De San Pedro.
Podeu veure més fotos de la jornada, aquí.

[CAST]
El pasado viernes 12 de julio se celebró en EINA la jornada Diseño y Producción Local, organizada por Papel y Pixel.
Las charlas corrieron a cargo de Alfredo Gil Larrínaga, Dolors Soriano, Javier González, Martí Ferré, Tània Costa, Mikel Estenaga, Pau Llop, Joseba Attard, Gorka Barruetabeña, Gotzon Garaizabal, Graf!k, David Lorente, Tomoko Sakamoto y los estudiantes de EINA Virginia García y Felipe de San Pedro.
Podeis ver más fotos de la jornada, aquí.

[ENG]
The Local Design and Production Conference was held at EINA on 12 July, organised by Papel y Pixel.
The talks were given by Alfredo Gil Larrínaga, Dolors Soriano, Javier González, Martí Ferré, Tània Costa, Mikel Estenaga, Pau Llop, Joseba Attard, Gorka Barruetabeña, Gotzon Garaizabal, Graf!k, David Lorente, Tomoko Sakamoto and EINA students Virginia Garcia and Felipe De San Pedro.
You can see more photos of the conference here.

master_oficial_EINA_2013

[CAT]

Master Oficial EEES: Master Universitari de Recerca en Art i Disseny
Del 4 de novembre de 2013 al 30 de juny de 2014
60c
Coordinador: Gerard Vilar

L’expressió “Recerca en Art i Disseny” té un doble significat. Per una banda, vol dir estudi teòric dels fenòmens artístics i dels relacionats amb el disseny. Aquest sentit apunta a la teoria i crítica de l’art i el disseny. D’altra banda, té un sentit literal, és a dir, que l’art i el disseny poden ser formes de recerca d’aspectes del món i que produeixen coneixement de diversos tipus, tant en el procés de creació com en el resultat. Això apunta a canvis culturals profunds que tenen a veure amb el major pes de la cultura visual i estètica enfront de la cultura escrita, de manera que les generacions joves i futures dependran més i més d’aquestes altres formes de coneixement enfront de les purament discursives. Els estudis que es proposen persegueixen l’actualització dels programes formatius en resposta a aquests canvis culturals de gran calat.

Més informació, aquí

 

[CAST]

Master Oficial EEES: Master Universitario de Investigación en Arte y Diseño
Del 4 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014
60c
Coordinador: Gerard Vilar

La expresión “Investigación en Arte y Diseño” tiene un doble significado. Por una lado, quiere decir estudio teórico de los fenómenos artísticos y de los relacionados con el diseño. Este sentido apunta a la teoría y crítica del arte y el diseño. Por otro lado, tiene un sentido literal, esto es, que el arte y el diseño pueden ser formas de investigación de aspectos del mundo y que producen conocimiento de varios tipos, tanto en el proceso de creación como en el resultado del mismo. Esto apunta a cambios culturales profundos que tiene que ver con el mayor peso de la cultura visual y estética frente a la cultura escrita, de modo que las generaciones jóvenes y futuras dependerán más y más de estas otras formas de conocimiento frente a las puramente discursivas. Los estudios que se proponen persiguen la actualización de los programas formativos en respuesta a estos cambios culturales de gran calado.

Más información, aquí

 

[ENG]

EHEA Official Master’s: University Master’s in Research in Art and Design
4 November 2013 to 30 June 2014
60c
Coordinator: Gerard Vilar

The expression “Research in Art and Design” has a double meaning. On the one hand, it means the theoretical study of artistic phenomena and those associated with design. This meaning leads to the theory and critique of art and design. On the other, it has a literal meaning in that art and design can be forms of research into aspects of the world that produce different types of knowledge, both in the creation process and in the result. This points to profound cultural changes related more closely to visual and aesthetic culture rather than written culture, so much so that young and future generations will depend increasingly on these types of knowledge as opposed to the purely discursive ones. The aim of the course is to update training programmes in response to these highly important cultural changes.

+ info

[CAT]
Happening cartogràfic
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguració 17 de juny de 18.00h a 20.30h
Exposició de dimarts 11 a divendres 21 de juny

El proper 17 de juny s’inaugura l’exposició “Happening cartogràfic. Referents en xarxa. Mapa del disseny actual”, projecte obert a la participació del públic.
Esteu convidats a participar en el mapa de referents del disseny actual que estem construint a EINA Espai Barra de Ferro.
Els estudiants de 3r de Grau de Disseny d’EINA han construït un mapa de referents actuals del disseny, prenent com a mesura l’estructura en xarxa distribuïda, pròpia de la creació de coneixement col·lectiu que observem en els nostres contexts culturals més immediats. L’objectiu ha estat aportar una visió panoràmica no lineal dels aspectes més significatius del disseny contemporani i de les seves interconnexions.
Durant tota l’exposició el públic pot intervenir-hi aportant noves dades i relacions. Dilluns 17 a les 18h, els estudiants de 3r faran una intervenció col·lectiva establint ponts de relació conceptuals i fent visibles les relacions que constitueixen la xarxa.

[CAST]
Happening cartográfico
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguración 17 de junio de 18.00 a 20.30
Exposición de martes 11 a viernes 21 de junio

El próximo 17 de junio se inaugura la exposición “Happening cartográfico. Referentes en red. Mapa del diseño actual, proyecto abierto a la participación del público.
Estáis invitados a participar en el mapa de referentes del diseño actual que estamos construyendo en EINA Espai Barra de Ferro.
Los estudiantes de 3º de Grado de Diseño de EINA han construido un mapa de referentes actuales del diseño, tomando como medida la estructura en red distribuida, propia de la creación de conocimiento colectivo que observamos en nuestros contextos culturales más inmediatos. El objetivo ha sido aportar una visión panorámica no lineal de los aspectos más significativos del diseño contemporáneo y de sus interconexiones.
Durante toda la exposición el público puede intervenir aportando nuevos datos y relaciones. El lunes 17 a las 18h, los estudiantes de 3º harán una intervención colectiva estableciendo puentes de relación conceptuales y haciendo visibles las relaciones que constituyen la red.

[ENG]

Cartographic Happening
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguration 17 June, from 6 pm to 8.30 pm
Exhibition from Tuesday 11 to 21 June

Next 17 June sees the inauguration of the exhibition entitled “Cartographic Happening. Network Benchmarks. Present Design Map”, a project open to participation by the public.
You are invited to take part in the benchmark map of present design that we are building at EINA Espai Barra de Ferro.
Students on the third year of the EINA Design Degree have constructed a map of current benchmarks in design, taking as yardstick the distributed network structure inherent in the creation of collective knowledge that we observe in our more immediate cultural contexts. The aim has been to offer a non-linear overview of the most significant aspects of contemporary design and its interconnections.
The public can take part throughout the exhibition, offering new data and relationships. On Monday 17th at 6 pm, the third-year students will be conducting a group action, establishing conceptual relationship bridges and highlighting the relationships that constitute the network.