[CAT]
Abandonat? Existeix algun lloc realment abandonat? de Geppe Monrós i Julia Clay

El passat divendres 22 de novembre es va projectar a la Sala d’actes d’EINA el documental creatiu “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, amb guió i direcció de Geppe Monrós i imatges del director i de la fotògrafa anglesa Julia Clay.
Cal agrair a Geppe Monrós la seva gentilesa en convidar-nos a visionar el seu film i en venir a EINA a fer-nos la presentació i contestar les nostres preguntes finalitzada la projecció.

Tal com avança el cartell del film, el documental es concep com un viatge d’exploració de la bellesa, la història i la transformació dels llocs abandonats a Europa. Des de complexos industrials a barris de ciutats, des d’edificis isolats a pobles sencers, el documental explica els motius de l’abandó i les noves maneres d’habitar que hi sorgeixen, portant l’espectador un i altre cop a preguntar-se si existeix algun lloc realment abandonat.

Abandonat? combina la fascinació artística per l’estètica dels llocs abandonats amb el relat documental, a través d’entrevistes que plantegen diferents perspectives sobre el tema. Segurament la idea que més es fa present -i que per moments fa coincidir punts de vista institucionals amb alternatius- és la necessitat de recuperar els espais abandonats en comptes de construir-ne de nous per a assolir una conducta sostenible respecte a la urbanització dels territoris europeus.

El visionat del documental és l’inici de l’exercici “Intervenció en un lloc abandonat: llocs remots, aquí”, conduit per la professora Tània Costa, que duran a terme al llarg del mes de desembre els estudiants de 1er dins l’assignatura Color i Volum. De manera coordinada, el mateix temps els estudiants estaran desenvolupant un exercici en l’assignatura de Dibuix, amb el professor Enric Font, on s’emprarà el dibuix com a eina d’anàlisi i imaginació sobre l’espai abandonat a intervenir.

 

[CAST]
¿Abandonado? ¿Existe algún lugar realmente abandonado? de Geppe Monrós y Julia Clay

El pasado viernes 22 de noviembre se proyectó en la Sala de actos de Eina el documental creativo “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, con guión y dirección de Geppe Monrós e imágenes del director y de la fotógrafa inglesa Julia Clay. Hay que agradecer a Geppe Monrós su gentileza en invitarnos a visionar su film y en venir a EINA a hacernos la presentación y contestar nuestras preguntas finalizada la proyección.

Tal como avanza el cartel del film, el documental se concibe como un viaje de exploración de la belleza, la historia y la transformación de los lugares abandonados en Europa. Desde complejos industriales a barrios de ciudades, desde edificios aislados a pueblos enteros, el documental explica los motivos del abandono y las nuevas maneras de habitar que surgen, llevando al espectador una y otra vez a preguntarse si existe algún lugar realmente abandonado.

Abandonado? combina la fascinación artística por la estética de los lugares abandonados con el relato documental, a través de entrevistas que plantean diferentes perspectivas sobre el tema. Seguramente la idea que más se baraja -y que por momentos hace coincidir puntos de vista institucionales con alternativos- es la necesidad de recuperar los espacios abandonados en vez de construir nuevos con el fin de lograr una conducta sostenible respecto a la urbanización de los territorios europeos.

El visionado del documental es el inicio del ejercicio “Intervención en un lugar abandonado: lugares remotos, aquí”, conducido por la profesora Tània Costa, que llevarán a cabo a lo largo del mes de diciembre los estudiantes de 1 º dentro de la asignatura Color y Volumen. De manera coordinada, al mismo tiempo los estudiantes estarán desarrollando un ejercicio en la asignatura de Dibujo, con el profesor Enric Font, donde se empleará el dibujo como herramienta de análisis e imaginación sobre el espacio abandonado a intervenir.

 

[ENG]
Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned? by Geppe Monrós and Julia Clay

Friday 22 November saw the screening in the EINA Conference Hall of the creative documentary “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, written and directed by Geppe Monrós and with pictures by the director and the English photographer Julia Clay. We would like to thank Geppe Monrós for his kindness in inviting us to view his film and for coming to EINA to present it to us and answer our questions at the end of the screening.

As the film poster announces, the documentary is conceived as a voyage of discovery of the beauty, history and transformation of the abandoned places of Europe. From industrial complexes to city suburbs, from isolated buildings to entire towns, the documentary explains the reasons for their being abandoned and the new ways of living in them that arises, leading the viewer time and time again to question whether a truly abandoned place really exists.

Abandoned? combines the artistic fascination for the aesthetic of abandoned places with the documentary story through interviews that offer different perspectives on the subject. Clearly the overriding idea –  which at times draws together institutional and alternative points of view – is the need to recover abandoned spaces instead of rebuilding them to achieve sustainable behaviour regarding the urbanisation of European regions.

The aim of the documentary is to start the project entitled, “Intervention in an abandoned place: remote places, here,” led by teacher Tània Costa, to be carried out in December by 1st-year students on the Colour and Volume subject. In conjunction with this project, students will be conducting a parallel task in the Drawing subject, with teacher Enric Font, where they will use drawing as a tool to analyse and imagine the abandoned space they are to work on.